முகப்பெர் வெலம்மாள் பள்ளியில் அறிவியல் டிதார்pல்நுட்பக் கண்காட்சி நடைடிபற்றது

முகப்பெர் வெலம்மாள் பள்ளியில் அறிவியல் டிதார்pல்நுட்பக் கண்காட்சி நடைடிபற்றது முகப்பெர் வெலம்மாள் பள்ளியில் அறிவியல் டிதார்pல்நுட்பக் கண்காட்சி நடைடிபற்றது தெசிய அறிவியல் தினத்தை முன்னிட்டு முகப்பெர் வெலம்மாள் பள்ளியின் நடுநிலைப் பிரிவ 2019 நிறுவனம் ஏற்பாடு டிசய்திருந்த அறிவியல். டிதார்pல்நுட்பக்  கண் …

Read More