விரலில் அடையாளம் வைக்க மை வராததால் குளச்சல் தபால் நிலையத்தில் கணக்கு இல்லாதவர்க்கு நேற்று பணம் மாற்றி கொடுக்கப்படவில்லை.

விரலில் அடையாளம் வைக்க மை வராததால் குளச்சல் தபால் நிலையத்தில் கணக்கு இல்லாதவர்க்கு நேற்று பணம் மாற்றி கொடுக்கப்படவில்லை. அடையாள மை வரவில்லை குளச்சல் தபால் நிலையத்தில் கணக்கு இல்லாதவர்கள் பணம் பெற முடியவில்லை  விரலில் அடையாளம் வைக்க மை வராததால் …

Read More