Witness in Heaven (சாட்சிகள் சொர்க்கத்தில்) Audio Launch

Witness in Heaven (சாட்சிகள் சொர்க்கத்தில்) Audio Launch ஈழன்இளங்கோவின் ‘சாட்சிகள்சொர்க்கத்தில்’ திரைப்படஇசைவெளியீட்டுவிழா  ஆஸ்திரேலியாவில், ஈழன்இளங்கோவின்இயக்கத்தில்உருவான, ‘சாட்சிக ள்சொ ர்க்கத்தில்தி ரைப்பட ம்வெளியாகஉள்ள து.நீண்டகாலமாகக்காத்தி ருந்தஇத்தி ரைப்ப டத்தின், இசை வெளி யீட்டு விழாஞாயிற்றுக்கிழமை 25 ஆம்திகதி, மாசிமாதம் 2018 அன்றுஆஸ்திரேலியாவில், பெண்டில்ஹில்லி ல்உள்ளயாழ்ம …

Read More