திரு. S.Ve.சேகர் அவர்களுக்கு தென்னிந்திய நடிகர் சங்கம் கண்டனம்

திரு. S.Ve.சேகர் அவர்களுக்கு தென்னிந்திய நடிகர் சங்கம் கண்டனம் திரு. S.Ve.சேகர் அவர்களுக்கு தென்னிந்திய  நடிகர்  சங்கம் கண்டனம்  ஜனநாயகத்தின் நான்காவது தூண் என விளங்கப்படும் ஊடகம் இன்று மக்களை ஒன்றிணைக்கிறது …அப்படிப்பட்ட ஊடகத்துறையில் இன்றைய சூழலில் தைரியமாகவும் , முற் போக்கு அணுகு மு றை யோடும் பெண்கள் காணப்படுவது பெருமைக்குறியது, போற்று தற் குரியது   ….ஆனால் திரு.S.Ve .சேகர்  அவர்கள்  …

Read More