నాకు కావలసిన కూరలు తీసుకుంటుండగా, షుమారు 60 సంవత్సరాల వయసున్న ఒక వ్యక్తి వచ్చి దాదాపు 50 కట్టల పాలకూర తీసుకున్నాడు.

నాకు కావలసిన కూరలు తీసుకుంటుండగా, షుమారు 60 సంవత్సరాల వయసున్న ఒక వ్యక్తి వచ్చి దాదాపు 50 కట్టల పాలకూర తీసుకున్నాడు. నేను మా ఇంటి దగ్గరలోని ఒక కూరగాయల షాపుకు వెళ్ళాను. నాకు కావలసిన కూరలు తీసుకుంటుండగా, షుమారు 60 …

Read More