ஐ.ஆர்.டி.பி ஆய்விதழ் குழுமம் சார்பாகப் பேராசிரியர்களுக்கு விருது வழங்கும் விழா

ஐ.ஆர்.டி.பி ஆய்விதழ் குழுமம் சார்பாகப் பேராசிரியர்களுக்கு விருது வழங்கும் விழா ஐ.ஆர்.டி.பி ஆய்விதழ் குழுமம் சார்பாகப் பேராசி ரிய ர்களுக்கு விருது வழங்கும் விழா இவ் வி ழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக திரு. சி.எஸ். கர்ணன் (நீதிபதி ஓய்வு) கல ந்து கொ …

Read More