భారతదేశంలో 7.6 లక్షల మందికి పైగా పిల్లలకు మానసికసామర్థ్యాలపెంపు

భారతదేశంలో 7.6 లక్షల మందికి పైగా పిల్లలకు మానసికసామర్థ్యాలపెంపు పత్రికాప్రకటన భారతదేశంలో 7.6 లక్షలమందికిపైగాపిల్లలకుమానసికసామర్థ్యాలపెంపు సిప్అకాడమీఇండియాభారతదేశంలో 15 సంవత్సరాలుగాఉనికిచాటుకుంటోంది 5 ఆగస్టు208: భారతదేశంలో (7.6లక్షలకు (0.76మిలియన్ల కు పైగా బాలలు సిప్అ కాడమీ ఇండియా చేపడుతున్న వివిధ కార్యక్రమాల ద్వారా తమమానసిక సామర్థ్యాలను గణనీయంగా …

Read More

இந்தியாவில் 7.6 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகளை மனரீதியில் மேம்படுத்தியுள்ள ளுஐP அகாடமி இந்தியாää இந்தியாவில் 15 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்துள்ளதை கொண்டாடுகிறது

  இந்தியாவில் 7.6 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகளை மனரீதியில் மேம்படுத்தியுள்ள SIP அகாடமி இந்தியா ,இந்தியாவில் 15 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்துள்ளதை கொ ண்டாடுகிறது இந்தியாவில் 7.6 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகளை மனரீதியில் மேம்படுத்தியுள்ள ளுஐP அகாடமி இந்தியாää இந்தியாவில் 15 …

Read More