எழில் இயக்கும் படம் எதுவாக இருந்தாலும் அதில் ஹீரோவிற்கு போலவே ஹீரோயினுக்கும் முக்கியத்துவம் இருக்கும்.

எழில் இயக்கும் படம் எதுவாக இருந்தாலும் அதில் ஹீரோவிற்கு போலவே ஹீரோயி னுக் கும் முக்கியத்துவம் இருக்கும். எழில் இயக்கும் படம் எதுவாக இருந்தாலும் அதில் ஹீரோவிற்கு போலவே ஹீரோ யினுக் கும் முக்கியத்துவம் இருக்கும்.  தமிழ் சினிமாவில் தமிழ் ரசிகர்களுக்கு …

Read More