2018 – 2019 ஆம் ஆண்டுக்கான மருத்துவம் மற்றும்பல்மருத்துவம்சேர்க்கைக்காக பட்டியலை

2018 – 2019 ஆம் ஆண்டுக்கான மருத்துவம் மற்றும்பல்மருத்துவம்சேர்க்கைக்காக பட்டியலை
2018 – 2019 ஆம் ஆண்டுக்கான மருத்துவம் மற்றும்பல்மருத்துவம்சேர்க்கைக்காக பட்டியலை மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அமைச்சர் டாக்டர் . சி.விஜயபாஸ்கர் அவர்கள் வழங்கினார்

IMG_20180628_091619

2018 – 2019 ஆம் ஆண்டுக்கான மருத்துவம் மற்றும்பல்மருத்துவம்சேர்க்கைக்காக பட்டியலை மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அமைச்சர் டாக்டர் . சி.விஜயபாஸ்கர்  அவர்கள் வழங்கினார்

IMG_20180628_091508

IMG_20180628_091804

IMG_20180628_091625