சூப்பர் டான்ஸ் 2019 நடனப் போட்டி ஜேப்பியார் கல்லூரியில் ஆகஸ்ட் 18 ஆம் தேதி நடைபெறகிறது.

சூப்பர் டான்ஸ் 2019 நடனப் போட்டி ஜேப்பியார் கல்லூரியில் ஆகஸ்ட் 18 ஆம் தேதி நடை பெற கிறது.

சூப்பர் டான்ஸ் 2019 நடனப் போட்டி ஜேப்பியார் கல்லூரியில் ஆகஸ்ட் 18 ஆம் தேதி நடை பெற கிறது.
 
சென்னை -சூப்பர் டான்ஸ் 2019 நடனப் போட்டி ஜேப்பியார் கல்லூரியில் ஆகஸ்ட் 18 ஆம் தேதி நடைபெறகிறது. இந்த நடனப் போட்டி 5 வயதிற்கு மேற்பட்டோர் கலந்து கொள்கி றா ர்கள். இப் போட்டி ஜூனியர், சப்-ஜூனியர் , சீனியர் என மூன்று பிரிவுகளில் நடைபெற கிற து. ட்டியில் பங்கு பெறும் நடுவர்கள், ஜுரிகள் தொடர்ச்சியாக இல்லாமல் , போட் டியா ளர்களுக்கு அறி முக மில்லாதவர்கள் நியமிக்கப்படுவார்கள். இதனால் நேர்மையான மு றையில் போட்டி யாள ர்க ளை தேர்தெடுப்பர். இப்போட்டியின் தேர்வு முறை மற்றவர் க ளு க்கு முன்னுதாரணமாய் விள ங்கும் என்று இப்போட்டியின் அமைப்பாளார் தெரிவித்தார்.

இறுதிப் போட்டியில் நடுவராக விளங்கும் பிளாக் கூறுகையில்

தமிழகத்தில் இயல்பாகவே நடன திறமை நிறைந்த வர்கள் அதிகம்பேர் உள்ளனர். அவர் களை வெளிச்ச த்திற்கு கொண்டு வருவதே இந்த நிகழ்ச்சியின் நோ க்கமாகும். இதன் வா யிலாக தங் கள் பிள்ளைகளின் திறமைகளுக்கு தக்க இடம் கிடைைக்கும் என கனவு கா ணும் பெற்றோ ர்களுக்கு இது நல் ல அடிப்படைையாக அமையும்

இந்த நிகழ்வில் மற்றும் ஒரு நடுவர் பாம்பே பாஸ்கர் கூறுகையில்

இந்த நடனபோட்டியில் திறமையுள்ளவவர்கள் கலந்து கொள்ளுங்கள் என்று தெரிவித் தா ர். இந் த நிகழ்சியில் நடன போட்டியின் முதன்மை செயல் அதிகாரி ஜாசர் கான் கலந்து கொண்டு போ ட்டியாளர்களை உற்சாக படுத்தினார் இவர்களுடன் மாணவர்களின் பெ ற்றோர்கள் கல ந்து கொண்டனர்….