கடற்கரையில் குப்பைகளை அகற்றி தூய்மை பணி செய்தார் பிரதமர்

கடற்கரையில் குப்பைகளை அகற்றி தூய்மை பணி செய்தார் பிரதமர்

கடற்கரையில் குப்பைகளை அகற்றி தூய்மை பணி செய்தார் பிரதமர் மோடி!!