கல்லூரியை தருகிறேன் கட்சி அலுவலகத்தை தருகிறேன் என்று வெறும் அறிவிப்போடு இல்லாமல்,

கல்லூரியை தருகிறேன் கட்சி அலுவலகத்தை தருகிறேன் என்று வெறும் அறிவிப்போடு இல்லாமல்,

கல்லூரியை தருகிறேன் கட்சி அலுவலகத்தை தருகிறேன் என்று வெறும் அறிவிப்போடு இல்லாமல், மக்களோடு மக்களாக சத்தமில்லாமல் ஆயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு உணவளித்து வரும் RSS தொண்டர்களின் சேவை.