மாதவரம் இரசாயன கிடங்கில் ஏற்பட்ட பெரும் தீயை 18 மணி நேரமாக போராடி கட்டு படுத்தி உயிர் சேதம் தடுத்த தீயணைப்பு வீர்ர்களுக்கு பாராட்டுகள்.

மாதவரம் இரசாயன கிடங்கில் ஏற்பட்ட பெரும் தீயை 18 மணி நேரமாக போராடி கட்டு படுத்தி உயிர் சேதம் தடுத்த தீயணைப்பு வீர்ர்களுக்கு பாராட்டுகள்.

மாதவரம் இரசாயன கிடங்கில் ஏற்பட்ட பெரும் தீயை 18 மணி நேரமாக போராடி கட்டு படுத்தி உயிர் சேதம் தடுத்த தீயணைப்பு வீர்ர்களுக்கு பாராட்டுகள்.

தீயணைப்பு வீர்ர்கள் உங்கள் பாதுகாப்பு பணியில். தனித்திருங்கள், விழித்திருங்கள். . Firemen at your service. Stay home , stay safe