பொருள்‌: GYM திறப்பது, வாடகை மற்றும்‌ மின்‌ கட்டணம்‌ கட்ட கால அவகாசம்‌ நீடிப்பது பற்றி மாண்புமிகு முதலமைச்சர்‌ ஐயா அவர்களுக்கு

பொருள்‌: GYM திறப்பது, வாடகை மற்றும்‌ மின்‌ கட்டணம்‌ கட்ட கால அவகாசம்‌ நீடிப்பது பற்றி  மாண்புமிகு முதலமைச்சர்‌ ஐயா அவர்களுக்கு மாண்புமிகு முதலமைச்சர் ஐயா ‌ அவர்கள்‌ தமிழ்நாடு அரசு சென்னை பொருள்‌: GYM திறப்பது, வாடகை மற்றும்‌ மின்‌ …

Read More