நூலக கட்டிடங்கள் புத்தக வைப்பறைகளாக இருப்பதும், சமுதாய கருவறைகளாக மாறுவதும் நூலகர்களின் கைகளிலே!

நூலக கட்டிடங்கள் புத்தக வைப்பறைகளாக இருப்பதும், சமுதாய கருவறைகளாக மாறுவதும் நூலகர்களின் கைகளிலே! நூலக கட்டிடங்கள் புத்தக வைப்பறைகளாக இருப்பதும், சமுதாய கருவறைகளாக மாறுவதும் நூலகர்களின் கைகளிலே! இன்றளவும், அரசுகள் புதுப்புது புத்தகங்களை கட்டமைப்பதிலும், கட்டிடங்களை புதுப்பி ப்பதிலும் சீ¡¢ய முயற்சிகள் …

Read More